git config 修改配置信息

October 8, 2014

操作系统与开发环境
git config

列出当前的配置信息。

git config -l

修改配置信息

git config key value

例如:

git config user.name binkery

默认的,修改的是本地的,或者说是局部的,作用和下面的相同。

git config --local user.name binkery

需要修改全局:

git config --global user.name binkery

git 加载配置信息,先加载用户目录下的 .git 隐藏目录下的配置文件config,然后在加载 git 所在目录下的 .git 隐藏目录下的配置文件config,后加载的覆盖先加载的。

你也可以直接修改 config 文件,这是一个普通的文本文件。

--- EOF ---

评论

  1. 分享了,谢谢博主。

  2. 恩 专业

    1. 跟真正专业的人比起来还是不专业。

添加新评论